Általános Szerződési Feltételek

A honlap és webáruház üzemeltetője, Thomas-Nyári Zsófia (egyéni vállalkozó) által a termékértékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Az Eladó/Szolgáltató adatai

A webáruház üzemeltetője: Thomas-Nyári Zsófia, egyéni vállalkozó

Adószáma: 67848007-1-42

Székhelye: 1064 Izabella utca 96 FSZ

Email: [email protected]

Honlap: www.wempla.com

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Alapvető rendelkezések

Jelen blankettaszerződés Thomas-Nyári Zsófia egyéni vállalkozó (a továbbiakban Eladó/Szolgáltató) és a honlapot használó, illetve termékeket vagy szolgáltatásokat tőle megvásároló jogalany (a továbbiakban Vevő/Felhasználó vagy Vevő) közötti jogviszonyokat rendezi.

Jelen ÁSZF kiterjed az Eladó/Szolgáltató által üzemeltett honlap (wempla.com) és aldoménjeinek használatára, valamint az adásvételi jogviszony általános feltételeire.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. Későbbiekben nem kereshető vissza.

Az ÁSZF 2016. október 1-től határozatlan időtartamra lép hatályba.

Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Az ÁSZF csak magyar nyelven íródott.

Az Eladót/Szolgáltatót megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga. A módosítások minden esetben a honlapon vannak közzétéve.

A Vevő/Felhasználó a wempla.com felületén történő böngészéssel vagy a vásárlással elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő/Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A honlap használata

A www.wempla.com weboldalon közzétett tartalmakat és képeket kizárólag a forrásra (pl. www.wempla.com) való hivatkozás megemlítésével vagy az Eladó/Szolgáltató írásos beleegyezésével lehet felhasználni. A honlapon elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, engedély nélküli felhasználásuk esetén Eladó/Szolgáltató naponta 5000 HUF kötbért köt ki, továbbá hatósági eljárást indíthat. Engedély nélküli felhasználásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább egy bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele.

A Vevőt/Felhasználót a honlapon elérhető tartalmak alkalmazása (például egy növény sikertelen azonosítása) miatt ért károkért az Eladó/Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Termékek és szolgáltatások megrendelése

Vásárlás (a termékrendelés)

A Vevő a honlapon a kiválasztott termékeket a ‘Kosárba’ helyezi, a ‘Kosárba’ gomb megnyomásával.

A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége nem keletkezik.

A Vevő ezután a ‘Kosár megtekintésevagy a ‘Pénztár’ gomb megnyomásával folytathatja a rendelés folyamatát. A ‘Kosár megtekintésegommbal ellenőrizheti a kosár tartalmát, módosíthatja a rendelt mennyiségeket. A ‘Pénztár’ gomb megnyomásával folytathatja a rendelés folyamatát az e-mail cím, a szállítási és számlázási cím megadásával.

Innen a ‘Folytatás a következő lépéssel’ gombot megnyomva lehet kiválasztani a szállítási módot.

Erről az oldalról a ‘Folytatás a következő lépéssel’ gomb megnyomásával a Vevő egy összesítő oldalra kerül, ahol a fizetés módját tudja megadni, azt az ÁSZF elfogadását követően a ‘Folytatás a következő lépéssel’ gomb megnyomásával jóváhagyni.

A Vevő a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ gombra kattintva indíthatja el. Ezáltal hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó adatok Eladó/Szolgáltató felé történő továbbításához, továbbá kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az Eladó/Szolgáltató a sikeres vásárlást a felhasználói felületen visszaigazolja, a visszaigazolást a megadott e-mail címre elküldi.

Ekkor a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó/Szolgáltató, valamint a Vevő között. A Vevő elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget jelent.

A távollévők közötti szerződés és az annak részét képező ÁSZF a felek megállapodását teljes körűen tartalmazza, így az abban nem szereplő korábbi megállapodások hatályukat vesztik (teljességi záradék).

Az adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha feltehető, hogy a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

A vételár teljesítése

A vételár a termék árából és a kiszállítás költségéből áll össze. A termékrendelés véglegesítése során a vételár feltüntetésre kerül (“Fizetendő összeg”).

A kiszállítási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. A kiszállítási díjak tartalmazzák a csomagolás költségeit.

2 kg-ig

1500 HUF

5 kg-ig

1600 HUF

10 kg-ig

1700 HUF

20 kg-ig

1800 HUFA Vevő a számlát elektronikus formában kapja a termékrendelés során megadott e-mail címre.

A vételár teljesítésének módjai

Előreutalás

Előreutalás esetén a Vevő az e-mailben kapott visszaigazolás alapján a vételárat előre átutalja az Eladó/Szolgáltató Magnet Banknál vezetett 16200106-11591173 számú számlájára. Az összeg jóváírását követően az Eladó/Szolgáltató megküldi a terméket a Vevő részére.

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a honlapról átirányításra kerül a Paypal weboldalára, amelyen keresztül a bankkártya és személyes adatok megadása után ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. A Vevő bankkártya-adatait az Eladó/Szolgáltató nem ismerheti meg, így nem is rögzíti, rögzítheti azokat.

Utánvétes fizetés

Utánvétes vásárlás esetén a Vevő a vételárat átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

A kiszállítás és a termék átvétele

Házhozszállítással történő rendelés esetén a megvásárolt terméket a Magyar Posta futárszolgálata szállítja ki a megjelölt szállítási címre.

Amennyiben a Vevő téves szállítási címet adott meg, vagy más, a Vevő érdekkörében felmerülő okból a termék kézbesítése késik vagy meghiúsul, az okozott károk a Vevőt terhelik. Az Eladó/ Szolgáltató ezekért nem vállal felelősséget.

A Vevő átvételkor tételesen ellenőrzi a termékcsomagot, megfelelőség esetén aláírja az átvételi elismervényt. Az aláírt átvételi elismervény igazolja, hogy a termékcsomag az átvételkor hibátlan és hiánytalan állapotban volt.

A Vevő a hibás vagy hiányos csomag esetén emailben vagy a honlapon a “Kapcsolat” menüpont alatt található űrlapon keresztül késedelem nélkül értesíti az Eladót/Szolgáltatót.

A hiba késedelmes jelzéséből és a hibás vagy hiányos termékcsomag átvételéből eredő károk a Vevőt terhelik.

Elállási jog gyakorlása

A Vevő a 45/2014. Kormányrendelet értelmében az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül is elállhat a vásárlástól. A Vevő az elállási jogát, a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállás tényéről, a Vevő írásban tájékoztatja az Eladót/Szolgáltatót. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát.

Az áru visszaküldéséről a vevőnek kell gondoskodnia legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

Az Eladó/Szolgáltató a Vevőnek visszajáró összeget visszatéríti, amint a visszaküldött termék az Eladóhoz/Szolgáltatóhoz hiánytalanul és hibátlanul visszaérkezett, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő 14 napon.

Panaszkezelés

Amennyiben a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a Vevőnek panasza merül fel, azt a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található űrlapon, emailben vagy levélben jelezheti. Az Eladó/Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül válaszol a panaszbejelentésre. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvényköny a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Vevő/Felhasználó és az Eladó/Szolgáltató vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A fogyasztói jogvita békés rendezése céljából Vevő/Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei a panaszrendezes.hu weboldal ‘Elérhetőségek’ menüpontjában található.

A békés úton nem rendezhető jogviták esetére Vevő/Felhasználó és Eladó/Szolgáltató kikötik a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A honlap használata során a Vevő/Felhasználó által az Eladó//Szolgáltató részére közölt adatokat az honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. A felhasználó ezen szerződési feltételekkel elfogadja az Adatvételmi nyilatkozatban foglaltakat is.

* A fizetés forintban történik, és így a végső ár a forintban kifejezett érték. Az átváltás tájékoztató jellegű az EKB árfolyam alapján.
** Jelenleg csak Magyarországra szállítunk.